Acesta nu e războiul nostru. Scrisoare unui prieten ruso-ucrainean (Ro, Engl, Ru, Fr, It, Sp)

Vasile Ernuhttp://www.ernu.ro
Vasile Ernu este născut în URSS în 1971. Este absolvent al Facultăţii de Filosofie (Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi, 1996) şi al masterului de Filosofie (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj, 1997). A fost redactor fondator al revistei Philosophy&Stuff şi redactor asociat al revistei Idea artă+societate. A debutat cu volumul Născut în URSS (Polirom 2006, 2007, 2010) care a fost tradus în mai multe limbi. În 2009 publică la ed. Polirom volumul Ultimii eretici ai Imperiului. În 2010 publică (Editura Polirom) împreună cu Bogdan-Alexandru Stănescu volumul Ceea ce ne desparte. Epistolarul de la Hanul lui Manuc. În 2012 publică (Editura Cartier) volumul Intelighenţia rusă azi.În 2013 publică (Editura Cartier) volumul Sînt un om de stînga. Alături de C. Rogozanu, C. Şiulea şi O. Ţichindeleanu este coordonatorul volumului Iluzia anticomunismului, ed. Cartier 2008. În ultimii ani a ţinut rubrici în România Liberă, HotNews, Adevărul, Timpul, Noua Literatură, Suplimentul de Cultură şi Observator Cultural.

Acesta nu e războiul nostru. Scrisoare unui prieten ruso-ucrainean

Avem o istorie comună. Am împărţit necazuri şi bucurii. Ne inţelegem pentru că vorbim aproape aceeaşi limbă, chiar dacă diferită. Am avut prieteni şi dușmani comuni. Am visat şi am urît împreună. Am avut aceeaşi credinţă, aceiaşi sfinţi şi aceiaşi călăi. Am avut aceleaşi iubiri. Avem familii comune. Copiii noştri s-au jucat şi încă se joacă împreună. Am învăţat să ne iubim şi să urîm din aceleaşi cărţi. Avem o cultură comună, ne plac aceiaşi scriitori, ascultăm aceeaşi muzică. Am învăţat să luptăm la aceeaşi şcoală, după aceleaşi manuale. Avem aceleaşi arme. Înseamnă că ne vom omorî între noi cu atît mai uşor? Se pare că nu e nimic mai simplu decît să-l omori pe cel de lîngă tine, pe cel cu care împarţi acelaşi pat.

Dar oare acesta e războiul nostru?

Cîndva luptam împreună pentru aceleaşi idealuri, pentru a ne apăra familia, patria, credinţa, visele. Eram gata să murim pentru ele. Azi, pentru cine şi pentru ce să luptăm? Sîntem dispuşi să murim pentru Putin, Ianukovici, Obama, oligarhi, Iaţeniuk sau politrucii de la UE?

Acesta nu e războiul nostru, este războiul lor. Noi avem de dus împreună un cu totul alt război…

This is not our war. A letter to a Russian-Ukrainian friend.

We have a common history. We shared both joy and sorrow. We understand each other because we speak almost the same language, though a little different. We had common friends and enemies. We dreamt and hated together. We had the same faith, the same saints and executioners. The same loves. Common families. Our children used to play together and still do so today. We learned to love and hate from the same books. We have a common culture, we like the same writers, listen to the same music. We learned to fight at the same school, from the same textbooks. We have the same weapons. Does this mean that we will kill each other easier with them? It seems there’s nothing easier than killing the one sitting beside you, sharing the same bed.

But is this truly our war?

Once, we fought for the same ideals, to protect our family, our country, our faith and our dreams. We were ready to die for them. Who and what are we fighting for today? Are we willing to give our lives for Putin, Ianukovici, Obama, the oligarchs, Iaţeniuk or the politruks from the EU?

This is not our war, it is theirs. We have to fight an entirely different war together…


Это не наша война. Письмо русско-украинского друга.

У нас общая история. Мы вместе делили  горе и радости. Мы понимаем друг-друга потому, что говорим почти на том же языке, даже если он другой. У нас были общие друзья и враги. Мы мечтали и ненавидели вместе. У нас одна и та же вера, святые и палачи. У нас была одна любовь. У нас общие семьи. Наши дети играли и пока еще играют вместе. Мы учились любить и ненавидеть себя из одних и тех же книг. У нас общая культура, нам нравятся те же писатели, мы слушаем одну и ту же музыку. Мы учились воевать в одной и той же школе, по тем же учебникам. У нас одинаковое оружие. Значит ли это, что нам легче будет друг-друга убивать?
Кажется, нет ничего проще, чем убить того, кто рядом с тобой, с кем ты делишь постель.

Но разве это наша война?

Когда –то мы боролись вместе за одни и те же идеалы, чтобы защитить семью, родину, веру, свои мечты. Мы были готовы умереть за них. А сегодня – за кого и за что воевать? Мы собираемся погибнуть за Путина, Януковича, Обаму, олигархов, Яценюка, или за (политруков) комиссаров ЕС?
Это не наша война, это – их война. А нам предстоит вместе вести совсем другую войну…..

Cela n’est pas notre guerre. Lettre à un ami russo-ukrainien

Nous avons une histoire commune. Nous avons partagé les ennuis et les joies. Nous nous comprenons parce que nous parlons à peu de chose près la même langue, même si elle porte des différences notables. Nous avons eu des amis et des ennemis communs. Nous avons rêvé et nous avons haï ensemble. Nous avons eu la même foi, les mêmes Saints et les mêmes bourreaux. Nous avons eu les mêmes amours. Nous avons des familles communes. Nos enfants ont joué et jouent encore ensemble. Nous avons appris à nous aimer et nous haïr dans les mêmes livres. Nous avons une culture commune, nous aimons les mêmes écrivains, nous écoutons la même musique. Nous avons appris à nous battre à la même école, d’près les mêmes manuels. Nous avons les mêmes armes. Cela voudrait-il dire que nous allons nous entretuer plus facilement ? Il semble qu’il n’y ait rien de plus simple que de tuer celui qui se tient à ton côté, celui avec lequel tu as partagé le même lit.

Mais serait-ce cela notre guerre ?

Il fut un temps où nous luttions ensemble pour les mêmes idéaux, pour défendre notre famille, notre patrie, notre foi, nos rêves. Nous étions prêts à mourir pour eux. Aujourd’hui, pour qui et pourquoi  luttons-nous ? Sommes-nous enclins à mourir pour Putin, pour Ianukovici, Obama, oligarches, Iaţeniuk ou les politiciens-bureaucrates de l’Union européenne ?

Ça c’est ce n’est pas notre guerre, ça c’est leur guerre. Nous, ensemble, nous avons à mener un tout autre combat…

Questa non è la nostra guerra. Lettera a un amico russo-ucraino

Abbiamo una storia comune. Abbiamo condiviso gioie e avversità. Tra di noi ci capiamo perché parliamo quasi la stessa lingua, anche se un po’ diversa. Abbiamo avuto amici e nemici comuni. Abbiamo sognato e odiato insieme. Abbiamo creduto nella stessa fede, abbiamo avuto gli stessi santi e gli stessi boia. Abbiamo avuto gli stessi amori. Spesso abbiamo anche dei cognomi in comune. I nostri figli hanno giocato e giocano ancora insieme. Abbiamo imparato ad amarci e a odiarci leggendo gli stessi libri. Abbiamo una cultura comune, amiamo gli stessi scrittori, ascoltiamo la stessa musica. Abbiamo imparato a combattere alla stessa scuola, seguendo gli stessi manuali. Abbiamo le stesse armi. Questo vuol dire che sarà più facile ucciderci tra di noi? Sembra che non ci sia nulla di più semplice che uccidere il tuo prossimo, quello con cui condividi lo stesso letto.

Ma è proprio questa la nostra guerra?

Una volta combattevamo insieme per gli stessi ideali, per difendere la nostra famiglia, la patria, la fede, i nostri sogni. Per loro eravamo pronti a morire. Oggi, per chi e per che cosa dovremmo combattere? Per chi siamo disposti a morire? Per Putin, Janukovyč, Obama, gli oligarchi, Jacenjuk, per i politruk della UE?

Questa guerra non ci appartiene, questa è la loro guerra. Noi dobbiamo combatterne un’altra, una guerra ben diversa…

Ésta no es nuestra guerra. Carta a un amigo ruso-ucraineano

Tenemos una historia en común.Hemos compartido desgracias y alegrías. Nos comprendemos porque hablamos casi la misma lengua, a pesar de las diferencias. Hemos tenido amigos y enemigos comunes. Hemos soñado y detestado juntos. Hemos tenido la misma fe, los mismos santos y los mismos verdugos. Hemos tenidos los mismos amores. Familias en común.  Nuestros hijos han jugado y juegan juntos. Hemos aprendido a amarnos leyendo los mismos libros. Tenemos una cultura en común, nos gustan los mismos escritores y escuchamos la misma música. Hemos aprendido a batirnos  en la misma escuela, según los mismos manuales. Tenemos las mismas armas. Puede que no haya nada más fácil que matar al que tienes al lado, con el cual compartes la misma cama. ¿Eso quiere decir que debamos matarnos entre nosotros?

¿Acaso es ésta nuestra guerra?

Hace tiempo luchábamos por los mismos ideales, para defender nuestra familia, patria, creyencias, sueños. Listos para morir por ellos. ¿Hoy en día para quién y para qué luchar? ¿Estamos dispuestos a morir para Putin, Yanukovich, Obama, oligarcas, Yatsenyuk  o los politrucos de la Unión Europea?

Esta no es nuestra guerra, es su guerra. Nosotros, juntos, debemos lidiar otro combate…

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Supliment video: Cum se începe şi se termină un război.

 

CriticAtac este o platformă care militează pentru posibilitatea exprimării libere şi în condiţii de egalitate a tuturor vocilor şi opiniilor. De aceea, comentariile care aduc injurii, discriminează, calomniează şi care în general deturnează şi obstrucţionează dialogul vor fi moderate iar contul de utilizator va fi permanent blocat.

Ultimele articole